【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)拼音版

作者:阿鲁威 朝代:元朝
【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)原文

 穆将愉兮太乙东皇,佩姣服菲菲,剑珥琳琅。玉琼芳,肴兰籍,桂酒椒
浆。扬χ鼓兮安歌浩倡,纷五音兮琴瑟笙簧。日吉辰良,繁会祁祁,既乐而康。 云中君
 望云中帝服皇皇,快龙驾翩翩,远举周章。霞佩缤纷,云旗蔼,衣采华芳。
灵连蜷兮昭昭未央,降寿宫兮沐浴兰汤。先戒鸾章,后属飞帘,总辔扶桑。 湘君
 问湘君何处翱游,怎弭节江皋,江水东流。薜荔芙蓉,涔阳极浦,杜若芳洲。
驾飞龙兮兰旌蕙绸,君不行兮何故夷犹。玉佩谁留,步马椒丘,忍别灵修。 湘夫人
 促江皋腾驾朝驰,幸帝子来游,孔盖云旗。渺渺秋风,洞庭木叶,盼望佳期。
灵剡剡兮空山九疑,澧有兰兮沅芷菲菲。行折琼枝,发轫苍梧,饮马咸池。 大司命
 令飘风冻雨清尘,开阊阖天门,假道天津。千乘回翔,龙旗冉冉,鸾驾辚辚。
结桂椒兮乘云并迎,问人间兮寿夭莫凭。除却灵均,兰佩荷衣,谁制谁纫? 少司命
 正秋兰九畹芳菲,共堂下蘼芜,绿叶留荑。趁驾回风,逍遥云际,翡翠为旗。
悲莫悲兮君远将离,乐莫乐兮与女新知。一扫氛霓,唏发阳阿,洗剑天池。 东君
 望朝暾将出东方,便抚马安驱,揽辔高翔。交鼓吹竽,鸣{虎}ㄌ瑟,会舞
霓裳,布瑶席兮聊斟挂浆,听锵锵兮丹凤鸣阳。直上空桑,持矢操弧,仰射天狼。 何伯
 激王侯四起冲风,望鱼屋鳞鳞,贝阙珠宫。两驾骖螭,桂旗荷盖,浩荡西东。
试回首兮昆仑道中,问江皋兮谁集芙蓉。唤起丰隆,先逐鼋鼍,后驭蛟龙。 山鬼
 若有人兮含睇山幽,乘赤豹文狸,窈窕周流。渺渺愁云,冥冥零雨,谁与同
游?采三秀兮吾令蹇修,怅宓妃兮要眇难求。猿夜啾啾,风木萧萧,公子离忧。
鸱夷后那个清闲,谁爱雨笠烟蓑,七里严湍?除却巢田,更无人到,颖水箕山。
叹落日孤鸿往还,笑桃源洞口谁关?试问刘郎,几度花开,几度花残?
 问人间谁是英雄?有酾酒临江,横槊曹公。紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。
更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。鼎足三分,一分西蜀,一分江东。
 正春风杨柳依依,听彻阳关,分袂东西。看取樽前,留人燕语,送客花飞。
谩劳动空山子规,一声声犹劝人归。后夜相思,明月烟波,一舸鸱夷。
 动高吟楚客秋风,故国山河,水落江空。断送离愁,江南烟雨,杳杳孤鸿。
依旧向邯郸道中,问居胥今有谁封?何日论文,渭北春天,日暮江东。
 理征衣鞍马匆匆,又在关山,鹧鸪声中。三叠阳关,一杯鲁酒,逆旅新丰。
看五陵无树起风,笑长安却误英雄。云树,春水东流,有似愁浓。
 烂羊头谁羡封侯?斗酒篇诗,也自风流。过隙光阴,尘埃野马,不障闲鸥。
离汗漫飘蓬九有,向壶山小隐三秋。归赋登楼,白发萧萧,老我南州。
 任乾坤浩荡沙鸥,酤酒寻鱼,赤壁矶头。铁笛横吹,穿云裂石,草木炎州。
信甲子题诗五柳,算庚寅合赋三秋。渺渺予愁,自古佳人,不遇灵修。

【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)拼音版

 mù jiāng yú xī tài yǐ dōng huáng ,pèi jiāo fú fēi fēi ,jiàn ěr lín láng 。yù qióng fāng ,yáo lán jí ,guì jiǔ jiāo
jiāng 。yáng χgǔ xī ān gē hào chàng ,fēn wǔ yīn xī qín sè shēng huáng 。rì jí chén liáng ,fán huì qí qí ,jì lè ér kāng 。 yún zhōng jun1
 wàng yún zhōng dì fú huáng huáng ,kuài lóng jià piān piān ,yuǎn jǔ zhōu zhāng 。xiá pèi bīn fēn ,yún qí ǎi ,yī cǎi huá fāng 。
líng lián quán xī zhāo zhāo wèi yāng ,jiàng shòu gōng xī mù yù lán tāng 。xiān jiè luán zhāng ,hòu shǔ fēi lián ,zǒng pèi fú sāng 。 xiāng jun1
 wèn xiāng jun1 hé chù áo yóu ,zěn mǐ jiē jiāng gāo ,jiāng shuǐ dōng liú 。bì lì fú róng ,cén yáng jí pǔ ,dù ruò fāng zhōu 。
jià fēi lóng xī lán jīng huì chóu ,jun1 bú háng xī hé gù yí yóu 。yù pèi shuí liú ,bù mǎ jiāo qiū ,rěn bié líng xiū 。 xiāng fū rén
 cù jiāng gāo téng jià cháo chí ,xìng dì zǐ lái yóu ,kǒng gài yún qí 。miǎo miǎo qiū fēng ,dòng tíng mù yè ,pàn wàng jiā qī 。
líng yǎn yǎn xī kōng shān jiǔ yí ,lǐ yǒu lán xī yuán zhǐ fēi fēi 。háng shé qióng zhī ,fā rèn cāng wú ,yǐn mǎ xián chí 。 dà sī mìng
 lìng piāo fēng dòng yǔ qīng chén ,kāi chāng hé tiān mén ,jiǎ dào tiān jīn 。qiān chéng huí xiáng ,lóng qí rǎn rǎn ,luán jià lín lín 。
jié guì jiāo xī chéng yún bìng yíng ,wèn rén jiān xī shòu yāo mò píng 。chú què líng jun1 ,lán pèi hé yī ,shuí zhì shuí rèn ? shǎo sī mìng
 zhèng qiū lán jiǔ wǎn fāng fēi ,gòng táng xià mí wú ,lǜ yè liú yí 。chèn jià huí fēng ,xiāo yáo yún jì ,fěi cuì wéi qí 。
bēi mò bēi xī jun1 yuǎn jiāng lí ,lè mò lè xī yǔ nǚ xīn zhī 。yī sǎo fēn ní ,xī fā yáng ā ,xǐ jiàn tiān chí 。 dōng jun1
 wàng cháo tūn jiāng chū dōng fāng ,biàn fǔ mǎ ān qū ,lǎn pèi gāo xiáng 。jiāo gǔ chuī yú ,míng {hǔ }ㄌsè ,huì wǔ
ní shang ,bù yáo xí xī liáo zhēn guà jiāng ,tīng qiāng qiāng xī dān fèng míng yáng 。zhí shàng kōng sāng ,chí shǐ cāo hú ,yǎng shè tiān láng 。 hé bó
 jī wáng hóu sì qǐ chōng fēng ,wàng yú wū lín lín ,bèi què zhū gōng 。liǎng jià cān chī ,guì qí hé gài ,hào dàng xī dōng 。
shì huí shǒu xī kūn lún dào zhōng ,wèn jiāng gāo xī shuí jí fú róng 。huàn qǐ fēng lóng ,xiān zhú yuán tuó ,hòu yù jiāo lóng 。 shān guǐ
 ruò yǒu rén xī hán dì shān yōu ,chéng chì bào wén lí ,yǎo tiǎo zhōu liú 。miǎo miǎo chóu yún ,míng míng líng yǔ ,shuí yǔ tóng
yóu ?cǎi sān xiù xī wú lìng jiǎn xiū ,chàng mì fēi xī yào miǎo nán qiú 。yuán yè jiū jiū ,fēng mù xiāo xiāo ,gōng zǐ lí yōu 。
chī yí hòu nà gè qīng xián ,shuí ài yǔ lì yān suō ,qī lǐ yán tuān ?chú què cháo tián ,gèng wú rén dào ,yǐng shuǐ jī shān 。
tàn luò rì gū hóng wǎng hái ,xiào táo yuán dòng kǒu shuí guān ?shì wèn liú láng ,jǐ dù huā kāi ,jǐ dù huā cán ?
 wèn rén jiān shuí shì yīng xióng ?yǒu shāi jiǔ lín jiāng ,héng shuò cáo gōng 。zǐ gài huáng qí ,duō yīng jiè dé ,chì bì dōng fēng 。
gèng jīng qǐ nán yáng wò lóng ,biàn chéng míng bā zhèn tú zhōng 。dǐng zú sān fèn ,yī fèn xī shǔ ,yī fèn jiāng dōng 。
 zhèng chūn fēng yáng liǔ yī yī ,tīng chè yáng guān ,fèn mèi dōng xī 。kàn qǔ zūn qián ,liú rén yàn yǔ ,sòng kè huā fēi 。
màn láo dòng kōng shān zǐ guī ,yī shēng shēng yóu quàn rén guī 。hòu yè xiàng sī ,míng yuè yān bō ,yī gě chī yí 。
 dòng gāo yín chǔ kè qiū fēng ,gù guó shān hé ,shuǐ luò jiāng kōng 。duàn sòng lí chóu ,jiāng nán yān yǔ ,yǎo yǎo gū hóng 。
yī jiù xiàng hán dān dào zhōng ,wèn jū xū jīn yǒu shuí fēng ?hé rì lùn wén ,wèi běi chūn tiān ,rì mù jiāng dōng 。
 lǐ zhēng yī ān mǎ cōng cōng ,yòu zài guān shān ,zhè gū shēng zhōng 。sān dié yáng guān ,yī bēi lǔ jiǔ ,nì lǚ xīn fēng 。
kàn wǔ líng wú shù qǐ fēng ,xiào zhǎng ān què wù yīng xióng 。yún shù ,chūn shuǐ dōng liú ,yǒu sì chóu nóng 。
 làn yáng tóu shuí xiàn fēng hóu ?dòu jiǔ piān shī ,yě zì fēng liú 。guò xì guāng yīn ,chén āi yě mǎ ,bú zhàng xián ōu 。
lí hàn màn piāo péng jiǔ yǒu ,xiàng hú shān xiǎo yǐn sān qiū 。guī fù dēng lóu ,bái fā xiāo xiāo ,lǎo wǒ nán zhōu 。
 rèn qián kūn hào dàng shā ōu ,gū jiǔ xún yú ,chì bì jī tóu 。tiě dí héng chuī ,chuān yún liè shí ,cǎo mù yán zhōu 。
xìn jiǎ zǐ tí shī wǔ liǔ ,suàn gēng yín hé fù sān qiū 。miǎo miǎo yǔ chóu ,zì gǔ jiā rén ,bú yù líng xiū 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

阿鲁威的诗词大全 阿鲁威的代表作 写过的诗词

《【双调】寿阳曲_千年调,一》 《湘妃怨·夜来雨横与风狂》 《【双调】湘妃怨_楚天空阔楚》 《【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)》 《蟾宫曲·问人间谁是英雄》 《蟾宫曲·问人间谁是英雄》 《湘妃怨·夜来雨横与风狂》

阿鲁威简介

阿鲁威(128○?~135○?),字叔重(一作叔仲),号东泉,人亦称之为鲁东泉。蒙古人,其名汉译又作阿鲁灰、阿鲁等。十四世纪上半叶人。他蒙、汉文都有相当高的水平。
辞赋精选

本文提供【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)原文,【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)翻译,【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)赏析,【双调】蟾宫曲 东皇太乙前九首(以楚辞九歌品成)拼音版,阿鲁威简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/59895.html